Μισθώσεις Airbnb 2ο Μέρος

Tέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στον ιστότοπο www.aade.gr.

Η είσοδος στην παραπάνω εφαρμογή γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISnet των Διαχειριστών Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο. Η διαδικασία λήψης Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ολοκληρώνεται άμεσα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η διαδικασία χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

1ο στάδιο

Δήλωση Διαχειριστή Ακινήτων

Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email

2ο στάδιο

Εισαγωγή Ακινήτων – Απόκτηση Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ακινήτου)

Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Επιλογή Ιδιότητας  (συμπληρώνεται ανάλογα με την ιδιότητα του Διαχειριστή)
 • Στοιχεία Διεύθυνσης Ακινήτου (ΑΤΑΚ)
 • Δηλώσεις (συμπληρώνεται ανάλογα με το εμπράγματο δικαίωμα του ιδιοκτήτη)

Οριστικοποίηση

3ο στάδιο

Υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Υποβολή Νέας Δήλωσης

Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Ημερομηνία Άφιξης & αναχώρησης διαμονής.
 • Συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα.
 • Τρόπος πληρωμής μισθώματος.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα (πχ. BOOKING, AIRBNB κοκ).
 • Στοιχεία μισθωτή ( ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, σε περίπτωση αλλοδαπού χρειάζεται Αρ. Διαβατηρίου/ Ταυτότητα Ε.Ε).
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της διαμονής χρειαζόμαστε συνολικό εισπραχθέν ποσό & ημερομηνία ακύρωσης.

Οριστικοποίηση

Υποχρέωση Υποβολής

 • Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1/1/2018 έως 30/8/2018, οι Διαχειριστές Ακινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 να υποβάλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις της περιόδου αυτής  δηλαδή από 1/1/2018 έως 30/8/2018.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκειμένου ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, θα πρέπει:

 1. Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς στο TAXISnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο aade.gr, ώστε να καταχωρήσει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθώμενο «Ακίνητο».
 2. Να αναρτά τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς  και σε κάθε μέσο προβολής
 3. Να υποβάλλει τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
 4. Να καταχωρεί συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2018 έως 30/08/2018.

Χρύσα Κωνσταντέλια