Χωριστές Φορολογικές Δηλώσεις

Έως 28 Φεβρουαρίου 2020 τα ζευγάρια θα πρέπει να γνωστοποιήσουν, μέσω την ηλεκτρονικής εφαρμογής taxis, την επιλογή τους για την υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Παρακάτω σας παραθέτω επισημάνσεις καθώς και κάποιες διευκρινίσεις που πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά οι φορολογούμενοι, πριν αποφασίσουν να υποβάλλουν αίτηση ξεχωριστής δήλωσης.

Μειονεκτήματα

Τα μειονεκτήματα της υποβολής ξεχωριστής δήλωση για τους συζύγους είναι τα εξής:

  • Οι φορολογούμενοι δεν έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν το εισόδημα από τον έναν σύζυγο στον άλλον για να καλύψουν τεκμήρια που μπορεί να έχει ο ένας εκ των δύο. Για παράδειγμα ο σύζυγος δηλώνει πολύ μικρό εισόδημα και η σύζυγος του είναι μισθωτή. Λόγω της άθροισης των εισοδημάτων καλύπτοντα τα τεκμήρια διαβίωσης(ΙΧ, κατοικία, κλπ) και έτσι δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος εισοδήματος για τον σύζυγο.
  • Οι δαπάνες με αποδείξεις ή πλαστικό χρήμα που είναι απαραίτητες για την παροχή έκπτωσης του φόρου δεν μεταφέρεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον σε περίπτωση που δεν επαρκούν για τον οδηγηθούν στο αφορολόγητο όριο.
  • Όταν υπάρχει ανήλικο τέκνο το οποίο δεν έχει υποχρέωση σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και το οποίο προέρχεται από κοινό γάμο, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του, δηλώνεται αποκλειστικά από τον γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα. Αν τα εισοδήματα είναι ίσα, τότε βαρύνουν τον πατέρα. Αυτό πιθανόν να επιφέρει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση λόγω πχ. εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Συνεπάγεται διπλάσιο κόστος σε χρόνο και αμοιβές σε φοροτεχνικούς για την ορθή συμπλήρωση τους.

Επισημάνσεις

  •  Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.
  • Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης.
  • Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου και μέχρι την καταλυτική υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2.
  • Η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

Κλάδη Φωτεινή