Απαγόρευση καπνίσματος

Η απαγόρευση του καπνίσματος νομοθετήθηκε το 2009 και περιλάμβανε απαγορεύσεις χρήσης προϊόντων καπνού σε δημόσιους και ιδιωτικούς κλειστούς χώρους. Ωστόσο, αφενός ο νόμος προέβλεπε εξαιρέσεις, αφετέρου η εφαρμογή του είχε ατονήσει.

Με τον νέο νόμο (4633/2019) αίρονται πλέον οι εξαιρέσεις και εφαρμόζεται η ολική απαγόρευση του καπνίσματος. Οι κυριότερες απαγορεύσεις και οι κυρώσεις, λόγω μη συμμόρφωσης, είναι ενδεικτικά οι εξής:

Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους και τα αναλογούντα πρόστιμα:

 • Σε όλους τους κλειστούς χώρους, καθώς και σε υπαίθριους χώρους με παρουσία ανηλίκων (ενδεικτικά παιδικοί σταθμοί ,σχολεία, χώροι ψυχαγωγίας ανηλίκων, χώροι αθλητικών εκδηλώσεων, παιδότοποι, γήπεδα κλπ.).

Το  πρόστιμο για τον καπνιστή ανέρχεται στα 200,00€ και για τον υπεύθυνο διαχείρισης του χώρου στα 500,00€ (με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής).

 • Στα ΙΧ αυτοκίνητα, στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς,  συμπεριλαμβανομένων των TAXI, στα οποία επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 1500,00€ για τον καπνιστή επιβαίνοντα ή οδηγό ΙΧ ιδιωτικής χρήσης , ενώ το πρόστιμο διπλασιάζεται (3.000,00) και αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης όταν ο παραβάτης είναι οδηγός αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.

 • Στους κλειστούς χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (δημόσιων ή ιδιωτικών).

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 100,00€ για τον καπνιστή και 500,00€ για τον υπεύθυνο διαχείρισης.

 • Στους κλειστούς ιδιωτικούς/δημόσιους χώρους εργασίας και χώρους αναμονής δημοσίων υπηρεσιών .

Το πρόστιμο σε αυτήν την περίπτωση ανέρχεται στα 100€ για τον καπνιστή και 500,00€ για τον υπεύθυνο διαχείρισης.

 • Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων και στα αεροδρόμια εξαιρουμένων των χώρων καπνιστών.

Το πρόστιμο είναι 100,00€ για τον καπνιστή και 500,00€ για τον υπεύθυνο διαχείρισης του χώρου.

 • Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους  παρασκευασμάτων γάλακτος, κέντρα διασκέδασης, καζίνο και καταστήματα οπού νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια).

Το πρόστιμο για τον καπνιστή είναι 100,00€, ενώ το πρόστιμο για τον υπεύθυνο διαχείρισης ξεκινάει από τα 500€ και φτάνει μέχρι 10.000€ και οριστικό κλείσιμο  ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον βαθμό υποτροπής.

Ως «εσωτερικός χώρος» για την εφαρμογή του νόμου, νοείται και το αίθριο, ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

Ως εξωτερικοί χώροι νοούνται:

 • Οι ανοιχτοί περιμετρικά από δύο τουλάχιστον πλευρές χώροι
 • Οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων και των κτιρίων οι οποίοι έχουν ομπρέλες ή σκίαστρα-τέντες.
 • Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες των κτιρίων.
 • Οι χώροι οι οποίοι είναι περιμετρικά κλειστοί, αλλά δεν διαθέτουν οροφή.
 • Το αίθριο των κτιρίων και καταστημάτων που είναι ανοιχτό (χωρίς στέγαστρο οποιασδήποτε μορφής).

Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να φροντίσουν:

 • Για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης τους και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνεται η σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα.
 • Για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
 • Για την προμήθεια και τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ του ν.3868/2010 και 4633/2019 (πρόκειται για ένα 100φυλλο αριθμημένο και σφραγισμένο στην πρώτη σελίδα βιβλίο αναφορών-τετράδιο- θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή- Δήμος). Η τήρηση του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για τη θεώρηση του βιβλίου ο υπεύθυνος πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μια μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης.
 • Για την εύρυθμη συνεργασία τους με τα όργανα ελέγχου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο της τάξεως των 500,00€ στον υπεύθυνο διαχείρισης.

Φωτεινή Κλάδη

Νέα ρύθμιση οφειλών

Ρύθμιση φορολογικών χρεών.

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:
ΥποχρεωτικάΣτη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, έχουν βεβαιωθεί από τη φορολογική διοίκηση και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής είσπραξης.
Προαιρετικά 

Ληξιπρόθεσμες έως και τις 31.12.2018 οφειλών οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση έχουν ήδη υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση.

Σε περίπτωση που στην ανωτέρω υφιστάμενη ρύθμιση περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές δύνανται να υπαχθούν εκ νέου σε πάγια ρύθμιση.

Οφειλές που είχαν υπαχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση 100 δόσεων (του 2015), μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, εφόσον η προηγούμενη ρύθμιση δεν απωλέσθηκε μετά την 6η Μαΐου 2019.

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κάποιο ή για κάποια από τα φορολογικά έτη, αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το φορολογικό έτος διακοπής εργασιών.

 • Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:
  Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
 • Ευεργετήματα:

Χορηγείται έκπτωση από 10% έως 100%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης.

Αριθμός δόσεων:

Για φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες ή επαγγελματίες) ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 120, εφόσον το ατομικό συνολικό εισόδημα του οφειλέτη για το 2017 δεν ήταν μεγαλύτερο των 10000€. Για μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται κλιμακωτά, λαμβανομένου υπόψη και του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα ίδια ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εταιρείες), οι δόσεις δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 24. Κατ’ εξαίρεση,  εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου οφειλέτη που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες σε έως και είκοσι τέσσερις (24) και άλλες σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται διακριτά.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.

Τόκοι ρύθμισης:  

Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%), ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%).

Απώλεια ρύθμισης:

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος Μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
δ) υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Ελάχιστο ποσό δόσης:

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

Ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικούς φορείς.

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:

Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018.

Στη ρύθμιση υπάγονται νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.

Οφειλές μη μισθωτών:
1. To σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Οφειλές προς τον ΟΓΑ:
1. Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς ΟΓΑ, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ευρώ.

Οφειλές εργοδοτών:
1. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ως εξής:
α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 100%. 
β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 50%.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση:

Είναι δυνατή η μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση, για χρέη που εμπίπτουν στις διατάξεις της νέας ρύθμισης. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων από το ποσό της σύνταξης, το υπολειπόμενο ποσό οφειλής παρακρατείται σε μέχρι εκατόν είκοσι (120) δόσεις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση του συνταξιούχου. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.


Λοιπά στοιχεία ρύθμισης:

 1. Αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό των ποσών της ρύθμισης.
 2. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
 3. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.

Aπώλεια ρύθμισης:

Η ρύθμιση απόλλυται, εάν:
α) Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.
β) Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019. Ειδικά επί μη μισθωτών ασφαλισμένων, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης, και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ:

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου(17/05/2019), μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 • Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
  α) τελούν σε αναστολή,
  β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
  γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
 • Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (17/05/2019).
 • 2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
 • Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
 • Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
 • Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
  α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
  β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
  γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω, 
  ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.
 • Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:
  α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
  β) δεν υποβάλλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ,
  γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΦΚΑ

Μετά την απόφαση του υπουργού εργασίας στις 18/12/2019, εφαρμόζεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των προσώπων που αμείβονται με ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ή ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ).

Συνεπώς, τα πρόσωπα που αμείβονται με τον τρόπο αυτό, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 13,33% για την κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη (6,45% για παροχές σε είδος και 0,45% για παροχές σε χρήμα).
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο).

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από 1/2/2019.

Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/1/2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς (χωρίς δηλαδή κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές).

Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία και όχι γραπτή σύμβαση, ακόμη και εάν η συμφωνία έχει γίνει πριν την 31/1/2019, οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εξετάζεται δηλαδή η ημερομηνία της απόδειξης, ανεξαρτήτως του χρόνου που επήλθε η προφορική συμφωνία.

Υποχρέωση να παρακρατήσει, να δηλώσει και να αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές έχει ο λήπτης των υπηρεσιών. Οι παρακρατηθείσες εισφορές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού. Συνεπώς επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν απασχολήσει προσωπικό έως τώρα και πρέπει να πληρώσουν αμοιβή με Απόδειξη Δαπάνης, θα πρέπει να απογραφούν στον ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ ) και να λάβουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη και κωδικούς για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων. Ο χρόνος απογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την έκδοση του παραστατικού. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα πρόσωπα τα οποία αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, στην περίπτωση που δεν είναι απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ  θα πρέπει να απογραφούν και να λάβουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου πριν από την έκδοση του παραστατικού.

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα με τις κρατήσεις των παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), όπως ισχύουν από 01/02/2019:

Παραστατικό μικτής αξίας €250,00.
Η καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε €191,00 (250,00€ – 59€), μετά τις κρατήσεις φόρου (20%) και χαρτοσήμου (3,6%).
Ασφαλιστικές εισφορές:

Για κύρια σύνταξη: €191,00 x 13,33% = €25,46

Για υγειονομική περίθαλψη : €191,00 x 6,95% = €13,28

Σύνολο Ασφαλιστικών Εισφορών : €25,46 + €13,28 = €38,74

Καταβληθείσα καθαρή αμοιβή  152,26€.

 

Πότε εκδίδεται απόδειξη δαπάνης (ή τίτλος κτήσης):

Όταν ο λήπτης της αμοιβής παρέχει υπηρεσίες (έργο) προς τον αποδέκτη των υπηρεσιών, χωρίς η παροχή αυτής της εργασίας να εμπίπτει στις διατάξεις του εργατικού δικαίου. Όταν δηλαδή ο αμειβόμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας του ΔΕΝ βρίσκεται σε νομική και προσωπική εξάρτηση έναντι του εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο και την έκταση της παροχής της, μέσα στα νόμιμα ή συμβατικά πλαίσια, κατά τρόπο δεσμευτικό για τον αμειβόμενο, δίνοντας σ’ αυτόν τις αναγκαίες για τον σκοπό αυτό εντολές και οδηγίες τις οποίες είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί και να εκτελεί, καθώς και με το δικαίωμα να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση συμμορφώσεως του αμειβόμενου προς αυτές.

Όταν η εργασία δεν είναι ανεξάρτητη, προηγείται κατάρτιση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και πρόσληψη του μισθωτού. Η σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και η ασφάλιση στις διατάξεις της ασφάλισης μισθωτών (πρώην ΙΚΑ). Εξάλλου, στη νομοθεσία του ΙΚΑ προβλέπεται ότι, σε περίπτωση δυσχερούς διάκρισης σχετικά με το αν η εργασία ενός προσώπου είναι εξαρτημένη ή όχι, ισχύει εκ του νόμου τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης εργασίας.

Στη περίπτωση της σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει μεν κάποια δέσμευση και εξάρτηση, ή οποία μπορεί να έχει σχέση και με τον τόπο ή τα χρονικά πλαίσια παροχής της εργασίας, χωρίς όμως να υποδηλώνει εξάρτηση του εργαζομένου από τον εργοδότη.

Εφόσον λοιπόν δεν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο αμειβόμενος μπορεί να πληρωθεί με Απόδειξη Δαπάνης υπό την εξής προϋπόθεση:

 • Η παροχή υπηρεσιών (ή και η πώληση προϊόντων) να αποτελεί ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση και εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000  ευρώ ετησίως.
 • Ή ο λήπτης της αμοιβής να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος που είναι συγγραφέας ή εισηγητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές (παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων) που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική και όχι ευκαιριακή διενέργεια πράξεων, φορολογούνται ως εισόδημα από επιχείρηση – ανεξαρτήτως ποσού – και (στις περισσότερες περιπτώσεις) υπάγονται στον ΦΠΑ.

Συμπέρασμα:

Οι αποδείξεις δαπάνης εκδίδονται ΜΟΝΟ εφόσον πρώτα λάβουμε υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς και επισημάνσεις. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις κανονικές μορφές εργασίας (μισθωτή απασχόληση ή επιχειρηματική δραστηριότητα), διότι ενέχουν κινδύνους και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Κυριακή Παπαβασιλείου

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 2019

Τέλη Φεβρουαρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι να καταθέσουν αιτήσεις για επίδομα ενοικίου-στέγασης. Ακολουθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση.

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής του επιδόματος:

α) Για μισθωμένη κατοικία:

– Το επίδομα θα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου,

–  Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

β) Όταν πληρώνει δάνειο για πρώτη κατοικίας:

– Το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.

– από τη πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα θα ισχύει το δικαίωμα για την καταβολή του επιδόματος ενοικίου, γι’ αυτόν από τον οποίο υποβλήθηκε αίτηση.

Ποσό Επιδόματος Στέγασης:

Σύνθεση Νοικοκυριού Ύψος Επιδόματος ανά μήνα Ύψος Επιδόματος ανά έτος
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70€ 840€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105€ 1.260€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140€ 1.680€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175€ 2.100€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210€ 2.520€

Εισοδηματικά κριτήρια:

Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 12.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 16.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 20.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 24.000€

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία: Η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

 

β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει των 24.000 ευρώ σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 12.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 16.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα 20.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 24.000€

 

Περιπτώσεις που δεν δικαιούται κάποιος επίδομα:

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

– εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
– δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήρια διαμονής:

O δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη.

Υποβολή αίτησης:

-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

– Σε περίπτωση που έχουμε και φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού.

– Σε αυτήν την περίπτωση, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων και  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

– Όταν το σπίτι είναι νοικιασμένο θα χρειαστεί η δήλωση και η αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

 Αφορολόγητο – Ακατάσχετο

Το επίδομα στέγασης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Πηγή: Taxheaven

Βασιλική Χατζηδάκη

 

Χωριστές Φορολογικές Δηλώσεις

Έως 28 Φεβρουαρίου 2020 τα ζευγάρια θα πρέπει να γνωστοποιήσουν, μέσω την ηλεκτρονικής εφαρμογής taxis, την επιλογή τους για την υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Παρακάτω σας παραθέτω επισημάνσεις καθώς και κάποιες διευκρινίσεις που πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά οι φορολογούμενοι, πριν αποφασίσουν να υποβάλλουν αίτηση ξεχωριστής δήλωσης.

Μειονεκτήματα

Τα μειονεκτήματα της υποβολής ξεχωριστής δήλωση για τους συζύγους είναι τα εξής:

 • Οι φορολογούμενοι δεν έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν το εισόδημα από τον έναν σύζυγο στον άλλον για να καλύψουν τεκμήρια που μπορεί να έχει ο ένας εκ των δύο. Για παράδειγμα ο σύζυγος δηλώνει πολύ μικρό εισόδημα και η σύζυγος του είναι μισθωτή. Λόγω της άθροισης των εισοδημάτων καλύπτοντα τα τεκμήρια διαβίωσης(ΙΧ, κατοικία, κλπ) και έτσι δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος εισοδήματος για τον σύζυγο.
 • Οι δαπάνες με αποδείξεις ή πλαστικό χρήμα που είναι απαραίτητες για την παροχή έκπτωσης του φόρου δεν μεταφέρεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον σε περίπτωση που δεν επαρκούν για τον οδηγηθούν στο αφορολόγητο όριο.
 • Όταν υπάρχει ανήλικο τέκνο το οποίο δεν έχει υποχρέωση σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και το οποίο προέρχεται από κοινό γάμο, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του, δηλώνεται αποκλειστικά από τον γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα. Αν τα εισοδήματα είναι ίσα, τότε βαρύνουν τον πατέρα. Αυτό πιθανόν να επιφέρει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση λόγω πχ. εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Συνεπάγεται διπλάσιο κόστος σε χρόνο και αμοιβές σε φοροτεχνικούς για την ορθή συμπλήρωση τους.

Επισημάνσεις

 •  Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.
 • Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης.
 • Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου και μέχρι την καταλυτική υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2.
 • Η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

Κλάδη Φωτεινή

Μισθώσεις Airbnb 2ο Μέρος

Tέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στον ιστότοπο www.aade.gr.

Η είσοδος στην παραπάνω εφαρμογή γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISnet των Διαχειριστών Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο. Η διαδικασία λήψης Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ολοκληρώνεται άμεσα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η διαδικασία χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

1ο στάδιο

Δήλωση Διαχειριστή Ακινήτων

Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Email

2ο στάδιο

Εισαγωγή Ακινήτων – Απόκτηση Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ακινήτου)

Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Επιλογή Ιδιότητας  (συμπληρώνεται ανάλογα με την ιδιότητα του Διαχειριστή)
 • Στοιχεία Διεύθυνσης Ακινήτου (ΑΤΑΚ)
 • Δηλώσεις (συμπληρώνεται ανάλογα με το εμπράγματο δικαίωμα του ιδιοκτήτη)

Οριστικοποίηση

3ο στάδιο

Υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Υποβολή Νέας Δήλωσης

Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Ημερομηνία Άφιξης & αναχώρησης διαμονής.
 • Συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα.
 • Τρόπος πληρωμής μισθώματος.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα (πχ. BOOKING, AIRBNB κοκ).
 • Στοιχεία μισθωτή ( ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, σε περίπτωση αλλοδαπού χρειάζεται Αρ. Διαβατηρίου/ Ταυτότητα Ε.Ε).
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της διαμονής χρειαζόμαστε συνολικό εισπραχθέν ποσό & ημερομηνία ακύρωσης.

Οριστικοποίηση

Υποχρέωση Υποβολής

 • Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1/1/2018 έως 30/8/2018, οι Διαχειριστές Ακινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 να υποβάλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις της περιόδου αυτής  δηλαδή από 1/1/2018 έως 30/8/2018.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκειμένου ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, θα πρέπει:

 1. Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς στο TAXISnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο aade.gr, ώστε να καταχωρήσει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθώμενο «Ακίνητο».
 2. Να αναρτά τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς  και σε κάθε μέσο προβολής
 3. Να υποβάλλει τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
 4. Να καταχωρεί συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2018 έως 30/08/2018.

Χρύσα Κωνσταντέλια

Μισθώσεις Airbnb

Βραχυχρόνιες μισθώσεις.

 Α) Βραχυχρόνια μίσθωση γενικά:

 Ο νόμος 2160/1993, στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 όριζε τα εξής:

 Δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα τα ακίνητα, τα οποία αποδεδειγμένα εκμισθώνονται εν όλω ή εν μέρει για προσωρινή διαμονή του ίδιου του μισθωτή με μίσθωμα που ορίζεται κατά μήνα, είτε συνολικά για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον η μίσθωση υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες.

 Επομένως, η μίσθωση για χρονικό διάστημα μέχρι 90 ημέρες, καθιστούσε το ακίνητο τουριστικό κατάλυμα (επιχειρηματική δραστηριότητα), οπότε απέκλειε την βραχυχρόνια εκμίσθωση από ιδιώτες χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με σήμα ΕΟΤ για το ακίνητο.

Στη συνέχεια, ο νόμος 4254/2014 τροποποίησε το άρθρο του παραπάνω παλαιότερου νόμου, ως εξής:

Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

 Πρακτικά δηλαδή περιορίστηκε η διάρκεια χαρακτηρισμού της εκμίσθωσης ως βραχυχρόνιας στις 30 ημέρες (από 90 που ήταν).

Και πάλι όμως ήταν αδύνατον κάποιος ιδιώτης να εκμισθώνει το ακίνητο του για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών χωρίς να έχει εφοδιαστεί με σήμα ΕΟΤ για το ακίνητο.

Στη συνέχεια ήρθε ο νόμος 4276/2014, σχετικός με θέματα που αφορούν την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων, ο οποίος στην παρ. 1 του δεύτερου άρθρου όριζε:

 Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

Δεν άλλαζε κάτι δηλαδή σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς.

Όμως λίγο αργότερα, με τον νόμο 4336/2015 η παράγραφός αυτή αλλά και η παλαιότερη του 2160/1993 καταργήθηκαν από 01/11/2015.

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι μπορούσε οποιοσδήποτε να εκμισθώνει το ακίνητο του, ακόμη και για μία ημέρα, χωρίς να χρειάζεται να εφοδιαστεί με σήμα ΕΟΤ για το ακίνητο.

Μέχρι και σήμερα λοιπόν, δεν υπάρχει απαγόρευση στο να εκμισθώνει κάποιος το ακίνητο του για βραχύ διάστημα, ούτε και τίθεται χρονικός περιορισμός στη βραχυχρόνια μίσθωση που να υποχρεώνει τον εκμισθωτή να διαθέτει σήμα ΕΟΤ ή να χρειάζεται να προβεί σε έναρξη τουριστικής επιχείρησης για το εισόδημα που αποκτά από τις μισθώσεις τέτοιου είδους.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι αναφερόμαστε μόνο στη μίσθωση του ακινήτου. Αν η μίσθωση συνοδεύεται και από παρεπόμενες υπηρεσίες (καθαριότητα, διατροφή κλπ.), τότε πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα και απαιτείται σήμα ΕΟΤ, έναρξη επιχείρησης και υπαγωγή στον ΦΠΑ.

 Β) Βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας:

 Ο πρόσφατος νόμος 4446/2016 με το άρθρο 111, οριοθέτησε το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες εκμισθώσεις ιδιωτών, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών.

 Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού δεν αφορούν γενικά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Ο νόμος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού» δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους. Επισημαίνεται ότι ειδικά για την περίπτωση της «βραχυχρόνιας μίσθωσης», «ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για την σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του «ακινήτου».
Κατά συνέπεια τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας όπως είναι η Airbnb και άλλες παρόμοιες, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μπορούμε να διακρίνουμε λοιπόν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε αστικές και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αστικές είναι εκείνες στις οποίες δεν παρέχονται παρεπόμενες υπηρεσίες πέραν της μίσθωσης και επιχειρηματικές είναι εκείνες που συνδυάζονται με υπηρεσίες όπως για παράδειγμα καθαριότητα, πρωινό κλπ.

Στη συνέχεια, πρέπει να διακρίνουμε τις αστικές βραχυχρόνιες μισθώσεις σε εκείνες που δεν συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών και αφορούν αυτοτελή ακίνητα, και σε εκείνες που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, booking κλπ).

Για τις δεύτερες, ο νόμος 4446/2016 θέτει το πλαίσιο ως εξής:

 • Ακίνητο το οποίο μπορεί να εκμισθώνεται θεωρείται:

α) το διαμέρισμα,
β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,
γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,
δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Τα «Ακίνητα» που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι, ή να μισθώνονται τμηματικά.

 • Διαχειριστής ακινήτου:

Ορίζεται ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου είναι ο κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής. Σε ειδικές περιπτώσεις (σχολάζουσα κληρονομιά, σύνδικος πτώχευσης, ασκών γονική μέριμνα κλπ.), διαχειριστής ορίζεται τρίτος. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα διαχειριστής του ακινήτου να είναι κάποιος άλλος τρίτος, έναντι αμοιβής, προμήθειας κλπ.
Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».

Ο διαχειριστής είναι αυτός που επωμίζεται το κύριο βάρος, ως προς την εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων που θέτει ο νόμος. Συγκεκριμένα:

α) Εγγράφει κάθε υπαγόμενο στο νόμο διατιθέμενο προς εκμίσθωση ακίνητο, στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» οι «Διαχειριστές» που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κατά την ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
Σε περίπτωση που ο «Διαχειριστής» εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.
β) Αναρτά το ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού καθώς και σε κάθε μέσο προβολής με υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού εγγραφής του στο ως άνω «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
γ) Υποβάλλει τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά μισθωτή και μίσθωση.
δ) Καταχωρεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.), ανά δικαιούχο εισοδήματος,
ε) Είναι υπεύθυνος για τη δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

 • Δικαιούχος του εισοδήματος:

Δικαιούχος του εισοδήματος (και υποκείμενος σε φόρο) είναι ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής.

Δεν πρέπει να συγχέουμε τον διαχειριστή του ακινήτου με τον δικαιούχο του εισοδήματος. Ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής του ακινήτου (σε περίπτωση υπεκμίσθωσης). Ο διαχειριστής του ακινήτου αναλαμβάνει τις δηλωτικές υποχρεώσεις και κατά κανόνα είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης (ή ένας εκ των συνιδιοκτητών) ή ο εκμεταλλευτής (σε περιπτώσεις υπεκμίσθωσης).

Ο κύριος του «Ακινήτου» ή ο επικαρπωτής εφόσον αναθέτουν σε υπεκμισθωτή ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε άλλο υπεκμισθωτή τη διαχείριση «Ακινήτου» με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία καταχωρεί τα στοιχεία του «Διαχειριστή». Η δήλωση αυτή προηγείται της εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος «Διαχειριστής» του «Ακινήτου». Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας «Ακινήτου», όταν «Διαχειριστής» βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

4) Τι υποχρεώσεις έχει η πλατφόρμα:

Η εταιρεία που διαθέτει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πραγματοποίηση των συναλλαγών αυτών (των βραχυχρόνιων μισθώσεων) υποχρεούται να παρέχει στην Α.Α.Δ.Ε. εφόσον της ζητηθεί, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτή.
Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: 250 ή 500 ευρώ σύμφωνα με την κατηγορία τηρούμενων βιβλίων.

 5) Πώς δηλώνεται το εισόδημα:

Το εισόδημα για κάθε δικαιούχο εισοδήματος θα προκύπτει ως εξής:

Α) Με την εγγραφή του κάθε ακινήτου στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» ο διαχειριστής υποχρεούται να καταγράψει όλους τους δικαιούχους εισοδήματος, από το εν λόγω ακίνητο.
Τα στοιχεία αυτά (δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.λπ.) μπορεί να τα καταχωρήσει κατά την διαδικασία οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», έως και την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος εκάστου φορολογικού έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» δεν έχουν καταχωριστεί από τον «Διαχειριστή» ποσοστά δικαιούχων εισοδήματος ή και ποσοστά αγνώστων ιδιοκτητών, ώστε να συμπληρώνεται το 100% του εισοδήματος, το ποσό που αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο ποσοστό, φορολογείται στον ίδιο, εφόσον για το ποσοστό αυτό δεν έχει προβεί στη δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει. Σε περίπτωση εμφάνισης του δικαιούχου εισοδήματος και είσπραξης του ποσού από το Τ.Π.Δ., ο δικαιούχος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης για το εισόδημα που εισέπραξε.

Β) Αφού βάσει των παραπάνω είναι γνωστά τα ποσά ανά ακίνητο που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο, αυτό που απομένει είναι να προσδιοριστεί το ποσό του εισοδήματος. Αυτό θα πραγματοποιείται μέσω των υποβαλλόμενων «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από το διαχειριστή για κάθε μίσθωση. Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» (αρχικές, τροποποιητικές) υποβάλλονται μέχρι την 12η ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο». Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από το μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 12η ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ακύρωση.
Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας διαμονής ή της συμφωνηθείσας αξίας συνολικού συμφωνηθέντος μισθώματος ή ακύρωσης της διαμονής ή καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων ή άλλης αιτίας, υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Παράδειγμα.
Σε εντασσόμενο στο σύστημα ακίνητο, προκύπτει από το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής, ότι υπάρχουν τρείς συνιδιοκτήτες – δικαιούχοι εισοδήματος με τα ακόλουθα ποσοστά:

– Ο Α (διαχειριστής) με ποσοστό 40%.

– Ο Β με ποσοστό 40% και

– Ο Γ (Ε.Π.Ε.) με ποσοστό 20%.

Από το άθροισμα των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής που υποβλήθηκαν στη διάρκεια του έτους προκύπτει ότι το συνολικό εισόδημα ήταν 20.000 ευρώ.
Άρα το εισόδημα ανά φορολογούμενο θα είναι: 8.000 ευρώ για τον Α, 8.000 ευρώ για τον Β και 4.000 ευρώ για την ΕΠΕ Γ.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού, όπως και οι λοιπές υποχρεώσεις ισχύουν για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού που συνάπτονται από την 1.1.2018 και μετά.
Δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό εάν τα παραπάνω δεδομένα θα μεταφέρονται αυτόματα και θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στη φορολογική δήλωση του κάθε δικαιούχου ή εάν θα δηλώνονται από αυτόν και θα διενεργείται στη συνέχεια διασταύρωση των στοιχείων.

6)  Ποιες είναι οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:

Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις του νόμου, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται κατά περίπτωση είναι οι εξής:

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω πρόστιμα είναι ανεξάρτητα από αυτά που θα επιβληθούν κατά τον τυχόν εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, όπως για παράδειγμα μη πραγματοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ενώ υπήρχε υποχρέωση για αυτό λόγω υπέρβασης κριτηρίων. Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Κ.Φ.Δ. κυρώσεις για μη τήρηση βιβλίων, μη απόδοση ΦΠΑ κ.ο.κ.

7)  Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Ιδιωτικών Μισθώσεων και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-Δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης σήματος ΕΟΤ.
-Απαλλαγή από ΦΠΑ.
-Απαλλαγή από υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
-Απαλλαγή από τέλη (διαμονής κλπ).
-Φορολόγηση με την κλίμακα εισοδήματος ακίνητης περιουσίας.
-Δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου.

-Δεν υπάρχει ασφαλιστέα ιδιότητα, οπότε και δεν καταβάλλονται εισφορές στον ΕΦΚΑ.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
– Χάνεται η δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης δαπανών επί του ακινήτου, πέρα του οριζόμενου εκ του νόμου ποσοστού 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος.

Αυτό είναι σημαντικό μειονέκτημα στις περιπτώσεις εκείνες που για το ακίνητο θα πραγματοποιηθούν δαπάνες ανακαίνισης για παράδειγμα.
– Δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχών προς τους τουρίστες.
– Η φορολόγηση με την κλίμακα ακίνητης περιουσίας είναι σημαντική από κάποιο ποσό εισοδήματος και πάνω.

8) Πότε είναι υποχρεωτική η φορολόγηση του εισοδήματος ως εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κατά πρώτο λόγο η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων προσδίδει σε αυτή τον χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών τουριστικού καταλύματος και όχι εκμίσθωσης ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος θεωρείται ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
Δεν αποτελούν πρόσθετη υπηρεσία:

 • H παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού η τυχόν απουσία της θα καθιστούσε το ακίνητο μη κατοικήσιμο.
 • Η επίπλωση ενός ακινήτου όπως το ψυγείο, η κουζίνα, ο φούρνος, ο θερμοσίφωνας για την παροχή ζεστού νερού, το πλυντήριο κλπ.

Αντίθετα πρόσθετη υπηρεσία θεωρείται η παροχή πρωϊνού ή γεύματος ή η παροχή υπηρεσίας καθαριότητας του χώρου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Ένας δεύτερος παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχει να κάνει με την υπέρβαση κριτηρίων που βάσει πρόβλεψης του νόμου θα ισχύουν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, οι οποίες θα οριστούν με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού, που πρόκειται να εκδοθεί.

Οι περιορισμοί αυτοί θα αφορούν τα εξής:

α. Απαγόρευση εκμίσθωσης άνω των 2 ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
β. Οι εκμισθώσεις να μην υπερβαίνουν αθροιστικά τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
Κατ’ εξαίρεση θα επιτρέπεται υπέρβαση της διάρκειας, εφόσον το συνολικό εισόδημα από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος.
Ενδεικτικά σε περιοχές που θα ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί μπορεί να έχουμε τις εξής περιπτώσεις:
Παράδειγμα 1.
Ιδιώτης εκμισθώνει επιπλωμένο διαμέρισμα σε τουρίστες και τους παρέχει μόνο κλινοσκεπάσματα. Η διάρκεια των εκμισθώσεων εντός του έτους ήταν 70 ημέρες και το εισόδημα που απόκτησε ήταν 16.000 ευρώ.
Το εισόδημα προέρχεται από εκμετάλλευση ακινήτων.
Παράδειγμα 2.
Ιδιώτης εκμισθώνει δύο επιπλωμένα διαμερίσματα σε τουρίστες και τους παρέχει μόνο κλινοσκεπάσματα. Η διάρκεια των εκμισθώσεων εντός του έτους ήταν 80 ημέρες για το ένα ακίνητο και 100 ημέρες για το άλλο. Το εισόδημα που απόκτησε ήταν 18.000 ευρώ.
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, λόγω υπέρβασης του αριθμού των ημερών και του ποσού εισοδήματος.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί κάποια σχετική με τους ανωτέρω περιορισμούς υπουργική απόφαση.

9) Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις, το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ,υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.
Η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται ως πρόσθετη παροχή υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, συνεπώς δεν ασκεί επιρροή στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Επίλογος.

Μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», οπότε οι βραχυχρόνιες αστικές μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών δηλώνονται όπως και οι απλές (βραχυχρόνιες ή μη) αστικές μισθώσεις, δηλαδή με υποβολή δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Χρύσα Κωνσταντέλια

Σπύρος Σπετσιέρης

 

Εκκαθάριση εισφορών ΕΦΚΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για εφκα funny

Αγαπητοί συνεργάτες,

Εν όψει της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ του έτους 2017 σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 υπολογίστηκαν με βάση τα εισοδήματα που εστάλησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2015, ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους. Μετά τη λήψη από την ΑΑΔΕ των στοιχείων που αφορούν στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2016, η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 ολοκληρώνεται, και υπολογίζεται εκ νέου επί των (ορθών) εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2016.

Συγκεκριμένα, για την εκκαθάριση και τον επανυπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017, θα εφαρμοστούν τα εξής:

Α. Χρεωστικό Υπόλοιπο

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που είχε ήδη υπολογιστεί κατά τη διάρκεια του 2017, η διαφορά θα πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο. Το ποσό της διαφοράς (χρεωστικό υπόλοιπο) θα επιμεριστεί ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αυτής, με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι 30/9/2018.

Συνεπώς, οι μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απρίλιου 2018 έως και Αυγούστου 2018 θα περιλαμβάνουν:

α) την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το 2018

και

β) την μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Εάν η ως άνω μηνιαία ασφαλιστική εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης οφειλής που δεν έχει καταβληθεί, και όχι επί του ποσού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του έτους 2018.

Παράδειγμα

Η εισφορά του μήνα Απριλίου 2018 περιλαμβάνει την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους πχ. €250,00 και την μηνιαία δόση οφειλής ύψους πχ. €120,00 (διαφορά από επανυπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017), δηλαδή συνολικά ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει μέχρι 31/5/2018 ποσό ύψους €370,00.

Αν ο ασφαλισμένος δεν κάνει καμία καταβολή μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία από 1/6/2018 επιβάλλεται τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης οφειλής, δηλαδή επί του ποσού των €120,00.

Β. Πιστωτικό Υπόλοιπο

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό για το 2017 από αυτό το οποίο προέκυψε από τον επανυπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό της διαφοράς (πιστωτικό υπόλοιπο) επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εκτός και εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτημα προκειμένου το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ.

Σημειώνουμε ότι εάν υπάρχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μηνών του έτους 2018 μέχρι την εκκαθάριση, αυτές εξοφλούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο, και τυχόν εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται στον ασφαλισμένο.

Επιπλέον σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 39 παρ. 13 του ν.4387/2016, δηλαδή για καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών από ασφαλισμένους που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, το οποίο εκκρεμεί μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο επιστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τη διαχείριση του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθάρισης.

Χρύσα Κωνσταντέλια

 

Πλαστικό χρήμα

Αγαπητοί συνεργάτες,

Το παρόν άρθρο αφορά στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών μας από 01/01/2017, τόσο ως καταναλωτές όσο και ως επαγγελματίες-εκδότες των αποδείξεων.

Με τον νόμο 4446/2016 επήλθαν πολλές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία. Σημαντική αλλαγή που επηρεάζει τις συναλλακτικές συνήθειες όλων μας είναι η «υποχρέωση» χρήσης «πλαστικού χρήματος».

Τι εννοούμε όταν λέμε «πλαστικό χρήμα»;  

Σύμφωνα με τον νόμο, προκειμένου να ισχύσει η μείωση του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, πρέπει ένα ποσοστό των δαπανών που πραγματοποιούνται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε χώρες του Ε.Ο.Χ. να έχει εξοφληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Με πιστωτική κάρτα,

με προπληρωμένη κάρτα,

με χρεωστική κάρτα,

με ηλεκτρονικό πορτοφόλι (paypal, viva κλπ.),

μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό δαπανών που απαιτείται να έχει εξοφληθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους;

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Αν για παράδειγμα κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα από μισθούς 20.000€, το ποσό των δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει μέσω τράπεζας ή κάρτας είναι 2500€.

Ποιες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη για το αφορολόγητο;

Όλες οι δαπάνες λαμβάνονται υπόψη (εφόσον έχουν εξοφληθεί με τους τρόπους που προαναφέραμε) εκτός από τις παρακάτω:

Ø      Ενοίκια

Ø      Αγορά αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Ø      Αγορά σκαφών, αεροσκαφών και ακινήτων

Ø      Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες (βλ. παρακάτω, υπάρχει πρόσθετη μείωση φόρου)

Τι ισχύει για συζύγους;

 Το ποσό των  δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον ποσό μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του δικού του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Τι θα συμβεί αν δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό;

 Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε προβλέπεται φορολογική επιβάρυνση 22% επί του ποσού των αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκε.

Εξαιρούνται από την υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά έχουν υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσης αξίας έχουν:

► οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,

► τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,

► όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,

► οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες: Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό,

► ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων,

► φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,

► οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ,

► οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους,

► οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

► οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,

► οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Εξαιρούνται από την υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, και από την υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσης αξίας:

► οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,

► οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

► όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
Ποιοι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση χρήσης «πλαστικού χρήματος» και συγκέντρωσης αποδείξεων;

 Όσοι δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες έχουν υποχρέωση χρήσης «πλαστικού χρήματος»  προκειμένου να ισχύει το αφορολόγητο. Ωστόσο το αφορολόγητο ισχύει μόνο για όσους φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Οι υπόλοιποι πρακτικά δεν χρειάζεται να συγκεντρώνουν αποδείξεις ούτε να πληρώνουν με «πλαστικό χρήμα». Με την κλίμακα των μισθωτών δεν φορολογούνται μόνο οι αμιγώς μισθωτοί και συνταξιούχοι. Εισόδημα από μισθούς θεωρείται και η αμοιβή διαχειριστή εταιρείας, η αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές σε είδος, το εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία – «μπλοκάκια», η αμοιβή από περιστασιακή απασχόληση κλπ. Επίσης, ο υπολογισμός του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, όπως περιγράφεται παραπάνω, γίνεται επί του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος σε περίπτωση που αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό. Κατά συνέπεια, για τις περιπτώσεις που δεν είναι ξεκάθαρο αν το εισόδημα σας φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών ή αν αυτό υπολείπεται του τεκμαρτού, χρήσιμο θα ήταν να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να προϋπολογίσουμε το ποσό των αποδείξεων που θα χρειαστείτε.

Έχουμε υποχρέωση διαφύλαξης των αποδείξεων και των αποδεικτικών πληρωμής;

 Από κάποια χρονική στιγμή και μετά οι τράπεζες θα ενημερώνουν τις φορολογικές υπηρεσίες και θα έρχεται προσυμπληρωμένος ο αντίστοιχος κωδικός της φορολογικής δήλωσης. Μέχρι τότε, συγκεντρώνουμε τις αποδείξεις και τα αποδεικτικά εξόφλησης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων;

 Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας:

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας (σήμα κατηγορίας κάρτας, όπως στο παρακάτω παράρτημα).
Εναλλακτικά μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω σήμα και να το αναρτήσετε στην είσοδο και στο ταμείο της επιχείρησης σας.

Αποτέλεσμα εικόνας για σημα αποδοχής καρτων

 

Επιβολή κυρώσεων:
Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας επιβάλλουν στους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου.

Η ύπαρξη μηχανήματος αποδοχής καρτών θα γίνει υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις σταδιακά και ανά κλάδο δραστηριότητας.

Σ. Σπετσιέρης